Dual Queen

Dual Queen

(2x) 76 x 203 | (2x) 2’5” x 6’8”